REGULAMIN KONKURSU

1. Definicje pojęć

 1. Zgłoszeń do konkursu mogą dokonywać gminy miejskie i miejsko-wiejskie, w tym miasta na prawach powiatu, jeżeli zamieszkuje w nich powyżej 50 000 mieszkańców lub jednostka pomocnicza (np. dzielnica) w mieście zamieszkanym przez powyżej 250 000 mieszkańców („Zgłaszający”, „Uczestnicy”).
 2. Zgłaszający dokonuje zgłoszenia do konkursu poprzez Formularz Zgłoszeniowy („Formularz Zgłoszeniowy”), który jest elektronicznym formularzem dostępnym na stronie internetowej Konkursu: https://www.bezpiecznyzaulek.pl/,
 3. Zgłoszenie jest skuteczne, jeżeli zostanie złożone w terminie do 14 kwietnia 2023 r. w postaci wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego podpisanego przez organ statutowy Zgłaszającego.
 4. W Konkursie można zgłosić miejsca („Miejsce”) charakteryzujące się podwyższonym poziomem zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub wysokim poziomem antyspołecznych zachowań,  które wymagają lepszej ochrony. 
 5. Zespół trzech wybranych ekspertów („Jury”) odpowiada za ocenę zgłoszonych Miejsc i wybór zwycięzcy. Wyboru ekspertów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, dokonuje Organizator.
 6. Organizatorem Konkursu jest Axis Communications Poland sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 44, 02-672 Warszawa, KRS 0000401250, REGON 145869464, NIP 7010326014 (zwana dalej „Organizatorem”).
 7. Obsługę techniczną czynności związanych z realizacją Konkursu prowadzi na zlecenie Organizatora Monday Agencja Komunikacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 10/2, 00 – 511 Warszawa, KRS: 0000461318, NIP: 5213649827, (“Agencja”).
 8. Po przeprowadzeniu oceny merytorycznej przez Jury zostanie wybrane jedno zwycięskie Miejsce spośród wszystkich zgłoszonych („Zwycięzca”). 
 9. Nagrodą („Nagroda”) w konkursie jest opracowanie i zainstalowanie rozwiązania dotyczącego bezpieczeństwa dostarczone przez Organizatora zgodnie z potrzebami zgłoszonego Miejsca. 

2. Przebieg Konkursu

 1. Zgłaszający dokonuje zgłoszenia do konkursu poprzez wpisanie danych do Formularza Zgłoszeniowego.
 2. Do konkursu może być zgłoszone wyłącznie Miejsce, które jest własnością lub jest zarządzane przez Zgłaszającego. Zgłaszający może przyjmować zgłaszane przez mieszkańców propozycje dotyczące miejsc, które powinny zostać zgłoszone do konkursu. 
 3. W konkursie może wziąć udział wyłącznie Miejsce, które zostało prawidłowo i terminowo zgłoszone przez Zgłaszającego za pomocą Formularza Zgłoszeniowego. Formularz musi zawierać co najmniej następujące elementy: zdjęcie Miejsca, jego współrzędne, opis Miejsca, w tym problemów z nim związanych oraz podpis organu statutowego. 
 4. Zgłaszający ma prawo dostarczyć dowolną dokumentację według własnego uznania w celu dalszego określenia miejsca i jego opisu. 
 5. Zgłaszający składając zgłoszenie do konkursu udziela Organizatorowi zgody na wykorzystanie i publikację dostarczonych zdjęć i innych dokumentów.
 6. Organizator ma prawo zwrócić się do Zgłaszającego o poprawne wypełnienie, ewentualne uzupełnienie lub korektę Formularza Zgłoszeniowego w celu skutecznego zgłoszenia Miejsca do konkursu. Jeśli Zgłaszający nie odpowie na tę prośbę, organizator ma prawo nie uwzględnić takiego Miejsca w konkursie. 
 7. Zgłoszenia Miejsc do konkursu przyjmowane są do 14 kwietnia 2023 r.  
 8. Dokumentacja zgłoszonego Miejsca będzie publikowana na stronie internetowej konkursu: https://www.bezpiecznyzaulek.pl/,  
 9. Przez czas trwania konkursu opinia publiczna będzie miała możliwość głosowania na każdy zgłoszony obiekt. Głosowanie publiczności nie będzie miało decydującego wpływu na wybór Zwycięzcy, jednak jury podejmując decyzję w sprawie Zwycięzcy może posiłkować się wynikiem głosowania publicznego. 
 10. Organizator – w przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które nie ma wpływu – zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursu, bez jego rozstrzygnięcia. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników na stronie internetowej konkursu https://www.bezpiecznyzaulek.pl/ o powodach zmian dotyczących Konkursu.
 11. Organizator i Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za nieprzekazanie przyznanej przez jury Zgłaszającemu Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Zgłaszającego danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podania danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem konkursu.

3. Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Ostateczna decyzja o wyborze Zwycięzcy konkursu należy do jury, które będzie obradowało w dniach 17-21 kwietnia 2023 r. 
 2. Do konkursu zostaną dopuszczone tylko zgłoszenia złożone w terminie do 14 kwietnia 2023 r., które będą zawierały wszystkie elementy wskazane w formularzu zgłoszeń. Spośród wszystkich miejsc prawidłowo zgłoszonych do udziału w konkursie, jury wybierze jedno zwycięskie Miejsce. 
 3. Członkowie jury w razie potrzeby odwiedzą  zgłoszone Miejsca i spotkają się z przedstawicielami poszczególnych Zgłaszających oraz  dokonają inspekcji poszczególnych obiektów, poznają niezbędne szczegóły i na tej podstawie ocenią możliwość realizacji rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa, a także zlecą wykonanie studium wykonalności i jego kosztorys. W szczególności jury oceni stan istniejącego systemu CCTV w gminie, systemu zarządzania wideo (platforma programowa dla kamer), stan łączności i transferu danych, a także możliwość zasilania w miejscu instalacji. 
 4. Zwycięzca zostanie ogłoszony na stronie internetowej konkursu https://www.bezpiecznyzaulek.pl/ 26 kwietnia 2023 r. Jednocześnie Organizator konkursu jest zobowiązany skontaktować się bez zbędnej zwłoki ze Zgłaszającym zwycięskie Miejsce, w celu omówienia terminu realizacji rozwiązania bezpieczeństwa.

4. Nagroda

 1. Nagroda oznacza produkty i usługi o maksymalnej wartości do 23 000 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych). 
 2. Wartość nagrody obejmuje opracowanie rozwiązania dotyczącego bezpieczeństwa dla zwycięskiego Miejsca, jego realizację oraz koszty towarzyszące do maksymalnej wysokości nagrody. Nie może jednak zawierać kosztów pełnego przygotowania technicznego (np. podłączenia do sieci i zasilania) ani przyszłych kosztów obsługi czy podłączenia do internetu. Ogólne warunki wykonania instalacji i jej długoterminowa funkcjonalność w ramach ustanowionej wysokości nagrody zostaną określone przez jury. 
 3. Za opracowanie rozwiązania dotyczącego bezpieczeństwa i jego realizację odpowiada Organizator lub, na zlecenie Organizatora, osoba trzecia przeszkoloną przez Organizatora bezpłatnie. W ten sposób Organizator gwarantuje jakość wykonania projektu i montażu systemu.  
 4. Jeśli całkowity koszt opracowania i realizacji rozwiązania dotyczącego  bezpieczeństwa przekroczy kwotę podaną w punkcie 1., koszty przekraczające tę kwotę poniesie Zgłaszający zwycięskie Miejsce, jeśli wyrazi na to zgodę. Jeśli Zgłaszający nie wyrazi zgody, projekt zostanie zrealizowany tylko do kwoty określonej w punkcie 1 lub w przypadku braku zgody na takie rozwiązanie Zwycięzca może utracić Nagrodę.
 5. Opracowanie rozwiązania dotyczącego bezpieczeństwa i jego realizacja musi nastąpić nie później niż sześć miesięcy po ogłoszeniu Zwycięzcy. Zgłaszający  zwycięskie Miejsce jest zobowiązany do udzielenia Organizatorowi oraz podmiotowi, który będzie instalował system monitoringu, wszelkiej niezbędnej pomocy. W przypadku braku instalacji w wyznaczonym terminie, Organizator ma prawo odebrać nagrodę Zgłaszającemu zwycięskie Miejsce. 
 6. W przypadku rezygnacji przez Zgłaszającego zwycięskie Miejsce z Nagrody, przepadku nagrody lub braku współpracy niezbędnej do instalacji rozwiązania bezpieczeństwa, jury wybierze inny obiekt, który zostanie następnie uznany za Zwycięzcę konkursu. 
 7. Nie ma podstaw prawnych do roszczenia do Nagrody. 
 8. Właściciel lub podmiot zarządzający Zwycięskim Miejscem nie może przenieść praw do przyznanej Nagrody na podmiot trzeci.
 9. Po zainstalowaniu rozwiązania dotyczącego bezpieczeństwa, Zgłaszający zwycięskie Miejsce lub podmiot przez niego upoważniony będzie operatorem systemu CCTV. 

5. Reklamacje

 1. Zgłaszającym przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji związanej z przebiegiem  konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po jego zakończeniu. Pisma z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs „Bezpieczny zaułek” należy kierować na adres  e-mail: bezpiecznyzaulek@mondaygroup.pl lub adres korespondencyjny Organizatora: Axis Communications Poland sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 44, 02-672 Warszawa. Decyduje data wpływu korespondencji do Organizatora.
 2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać nazwę Zgłaszającego oraz adres do korespondencji, na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
 3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Zgłaszającemu odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
 4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Zgłaszającego nie wyłącza jego prawa do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

6. Przepisy końcowe

 1. Niniejszy regulamin konkursu wchodzi w życie i obowiązuje od dnia 02 stycznia 2023 r.
 2. Ochrona danych osobowych uregulowana jest w Regulaminie RODO „Bezpieczny zaułek”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 3. Dane kontaktowe organizatora: Axis Communications Poland sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 44, 02-672 Warszawa.
 4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem: http://www.bezpiecznyzaulek.pl/ i w siedzibie Organizatora.
 5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku z przeprowadzeniem Konkursu. 
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa dla Organizatora konkursu.
 7. Zmiana regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Zgłaszających o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z powodu dostosowania regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.