Žďár nad Sázavou: Park „Na farských humnech”

Województwo / Gmina

? / Žďár nad Sázavou

Problematyczne miejsce

Park "Na farských humnech"

Kategoria

Bezpečnost: Veřejné prostranství

Opis Miejsca

Projekt počítá s rozšířením MKDS o další kamerový bod, který bude umístěn v prostoru parku „Na farských humnech“ na ul. Zahradní ve Žďáře nad Sázavou 1.

Uvedený prostor parku se nachází ve středu města Žďáru nad Sázavou, v blízkém okolí nejfrekventovanějšího místa města – Náměstí Republiky. Prostor středu města a přilehlého okolí patří z hlediska páchaní trestné a přestupkové činnosti k nejzatíženější lokalitě města a dochází zde i k páchání velmi závažné trestné činnosti. Prostor prošel celkovou revitalizací i za využití nemalých dotačních prostředků. Jedná se o poměrně rozsáhlou lokalitu, která vyžaduje zvýšenou kontrolní činnost, a to jak ze strany městské policie, tak i Policie ČR.

Prostor parku je celoročně využíván pro rozličné volnočasové aktivity i různé společensko-kulturní akce, bývá však velmi často také útočištěm osob sociálně nepřizpůsobivých, osob bez domova a taktéž velice rizikové skupiny tj. mládeže. Park není dosud monitorován kamerovým systémem a vzhledem k uvedeným kriminogenním faktorům, spáchané trestné a přestupkové činnosti v oblasti narušování veřejného pořádku, poškozování majetku a narušování občanského soužití, je monitorování tohoto prostoru do budoucna bezpodmínečně nutné.

Z tohoto důvodu již připravujeme napojení uvedeného prostoru na optickou síť MKDS, po které přenášíme signál z kamerových bodů. Vzhledem k současnému nedostatku finančních prostředků a dalším vysokým nákladům souvisejícím s výstavbou páteřní optické sítě bychom financování kamerového bodu velice přivítali. Značně bychom zkrátili dobu, po kterou nebude toto pro nás kritické místo monitorováno.

Popište ohrožení:
Veřejný pořádek, občanské soužití, majetek, život a zdraví, bezpečnost, doprava.

Kolika lidí se situace dotýká a jakým způsobem?
Stovky návštěvníků a ostatních obyvatel, kteří uvedené území navštěvují, nebo jím procházejí, projíždějí.

Projevují občané o řešení problému zájem? Jakým způsobem s občany o problému komunikujete?
Sociální sítě, místní tisk, Dotazovna MěÚ a MP, Rada města, Zastupitelstvo města.

Existuje k problémové lokalitě posudek (např. vlastní analýza, posudek PČR)?
Uvedené prostory se nacházejí ve středu města – dle Zpráv o činnosti městské policie a Policie ČR je lokality středu města dlouhodobě nejzatíženější oblastí města a to jak v rámci trestné, tak i přestupkové činnosti.

 

POWIEDZ ZNAJOMYM O KONKURSIE