REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W RAMACH KONKURSU „BEZPIECZNY ZAUŁEK”

PRZEPISY WSTĘPNE

 1. Niniejsze zasady regulują ochronę danych osobowych przetwarzanych w ramach konkursu Bezpieczny zaułek (zwanego dalej „Konkursem”), organizowanego przez Axis Communications Poland sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 44, 02-672 Warszawa, KRS 0000401250, REGON 145869464, NIP 7010326014. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej http://bezpiecznyzaulek.pl
 2. W ramach projektu gminy i miasta konkurują zgodnie z zasadami projektu o nagrody w postaci produktów i usług o wartości do  23 000 PLN (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych), a każdy jako członek społeczeństwa może głosować na stronie internetowej na najlepszy projekt (dalej „Konkurs”).
 3. Każda osoba chcąca oddać głos w projekcie potwierdza, że zapoznała się z niniejszym regulaminem i na potrzeby tego regulaminu jest uznawana za Uczestnika. (dalej „Uczestnik”)

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „GDPR”) jest Axis Communications Poland sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 44, 02-672 Warszawa (dalej „administrator”).
 2. Dane kontaktowe administratora to: Justyna Puławska, adres: ul. Domaniewskiej 44, 02-672 Warszawa, email: Justyna.Pulawska@axis.com
 3. Administrator przetwarza informacje pochodzące bezpośrednio od swoich klientów oraz ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych (w tym z Internetu), tworząc bazę danych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, (Dz.U.2019.1781 tekst jednolity) mają charakter danych osobowych.
 4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, Administrator, kierując się naczelnymi zasadami przetwarzania danych osobowych, zapewnia poszanowanie oraz respektowanie praw osób, których dane dotyczą, w tym prawa do ochrony prywatności. Wskazywane zasady przetwarzania danych osobowych, nad przestrzeganiem których czuwa Administrator to:
  1. zgromadzone dane osobowe przetwarzane są zgodnie z prawem, w sposób rzetelny i przejrzysty;
  2. dane osobowe służą ustalonemu, konkretnemu i ograniczonemu celowi;
  3. minimalizacja danych, które muszą być odpowiednie dla ustalonego celu;
  4. prawidłowość pozyskiwanych danych osobowych, z możliwością ich uaktualnienie w razie potrzeby;
  5. ograniczony czas przechowywania danych;
  6. integralność oraz poufność danych, które zapewniają odpowiednią ochronę gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych.
 5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, Administrator, kierując się naczelnymi zasadami przetwarzania danych osobowych, zapewnia poszanowanie oraz respektowanie praw osób.
 6. Administrator przetwarza dane identyfikacyjne i kontaktowe uczestnika niezbędne do oddania głosu w projekcie, w szczególności dane osobowe podane przez Uczestnika: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, hasło, oraz automatycznie zbierane dane techniczne dotyczące wizyty użytkownika w serwisach internetowych Administratora (np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, z której korzystają Uczestnicy, typ systemu operacyjnego itp.).
 7. Uczestnik wyraża wyraźną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora. Przy głosowaniu w projekcie wymagane jest podanie danych osobowych Uczestnika w celu skutecznego zarejestrowania jego głosu w projekcie (adres e-mail), a podanie tych danych osobowych jest wymogiem koniecznym do oddania głosu w projekcie i bez podania tych danych osobowych nie jest możliwe oddanie głosu ani zlecenie Administratorowi przeprowadzenia głosowania, tj. zarejestrowania głosu Uczestnika. 
 8. W świetle powyższego Administrator informuje, że przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z przepisami prawa, jeżeli jedna z przesłanek wskazana w art. 6 ust. 1 lit. a-c oraz f GDPR została spełniona tj.
  1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  4. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
 9. Prawnym powodem przetwarzania danych osobowych uczestnika są/jest:
  1. konieczność wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa art. 6 ust. 1 lit. c) GDPR.
  2. prawnie uzasadnionych interesów Administratora, jakim jest w szczególności tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, dopasowanie treści usług Administratora (np. serwisów internetowych) do potrzeb Uczestnika, dochodzenie roszczeń przez Administratora oraz obrona przed roszczeniami skierowanymi w kierunku Administratora, zapewnienie bezpieczeństwa usług świadczonych przez Administratora, a także ich ciągłe udoskonalanie. Dodatkowo dane Uczestnika są przetwarzane w celu rozpatrywanie zapytań i reklamacji produktów i usług Administratora, marketing bezpośredni prowadzony w formie tradycyjnej (np. listownej) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR),
  3. w przypadku, gdyby przetwarzanie danych osobowych Uczestnika miało nastąpić w innym celu niż wskazane powyżej, każdorazowo odbywać się będzie po uprzednim uzyskaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych od Uczestnika, w zakresie i w celu wskazanym w tej zgodzie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR;
 10. Celem przetwarzania danych osobowych uczestnika jest:
  1. – rejestracja głosu w ramach projektu,
  2. – wypełnianie obowiązków prawnych wobec państwa.
 11. Administrator przechowuje dane osobowe Uczestnika przez okres niezbędny do realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Uczestnikiem a Administratorem (przez okres 5 lat od zakończenia konkursu). Po upływie okresu przechowywania administrator usuwa dane osobowe.
 12. Na warunkach określonych w GDPR, uczestnik ma prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 GDPR, zażądać od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych uczestnika zgodnie z art. 18 GDPR, sprostowania danych osobowych uczestnika zgodnie z art. 16 GDPR lub usunięcia danych osobowych Uczestnika zgodnie z art. 17 GDPR, zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgodnie z art. 20 GDPR, wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie usprawiedliwiony interes, w tym ze względu na szczególną sytuację, wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 
  00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, gdy Uczestnik uzna, że podczas przetwarzania danych osobowych Administrator naruszył przepisy RODO. 
 13. Dane osobowe mogą być przekazywane:
  1. upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora danych,
  2. współpracującym z nami podmiotom, w szczególności dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz dostawcom usług zaopatrującym Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym naszych serwisów i świadczonych za ich pośrednictwem usług elektronicznych (w szczególności dostawcom oprogramowania komputerowego do prowadzenia naszych serwisów, dostawcom poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcom oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi), podmiotom świadczącym usługi i dostarczającym narzędzia z zakresu obsługi klienta, dostawcom systemu ankiet opiniujących, dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniających Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biurom księgowym, kancelariom prawnym lub firmom windykacyjnym), dostawcom wtyczek społecznościowych, skryptów oraz narzędzi umożliwiających integrację strony serwisu i świadczonych za jego pośrednictwem usług z usługami elektronicznymi zewnętrznych portali społecznościowych, w tym również Facebook, jak również dostawcom systemów do automatyzacji usługi newsletter – na zasadzie zleconych usług, przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami,
  3. podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 14. Dane osobowe Uczestnika mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), ale w takim przypadku nie będzie to wywoływać wobec Uczestnika żadnych skutków prawnych lub w podobnym zakresie istotnie wpływać na sytuację Uczestnika.
 15. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych wszystkich użytkowników, wszelkie połączenia pomiędzy komputerem użytkownika a serwerem Firmy są szyfrowane, przy użyciu protokołu SSL (Secure Socket Layer). Bazy danych, z których korzysta nasza firma są dodatkowo zabezpieczane przed dostępem osób trzecich.
 16. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania.
 17. Administrator oświadcza, że podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych Uczestnika oraz że dostęp do danych osobowych Uczestnika mają wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.
 18. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 19. Strona internetowa Firmy korzysta z plików cookies, które umożliwiają identyfikację przeglądarek, z jakich korzystają użytkownicy strony w czasie jej przeglądania.

Pliki cookie zawierają krótkie fragmenty tekstu, jaki odczytywany jest tylko przez te strony, które je przesyłają. Informacje pozyskane w ten sposób pozwalają ustalić częstotliwość odwiedzin na stronie, a także jakie elementy najbardziej interesują użytkowników. Wszystkie dane wykorzystywane są na potrzeby lepszego dostosowania serwisów www do potrzeb użytkowników, poprawy funkcjonalności serwisu, a także w celach statystycznych oraz reklamowych. Wykorzystywane pliki nie mogą stanowić źródła wirusów lub innych złośliwych oprogramowań (malware), które mogłyby stanowić zagrożenie dla urządzeń użytkowników.

Każdy odrębny cookie tworzony jest przez cztery podstawowe części:

 1. nazwa strony internetowej, czyli nazwa domeny bądź też subdomeny, która ustawiła cookie;
 2. unikatowa nazwa cookie, jaka została mu przypisana na generującej go stronie www;
 3. terminy ważności plików cookie – niektóre z plików wygasają równocześnie z zamknięciem przeglądarki (są to tzw. cookie sesje), natomiast inne pliki usuwane są w sposób automatyczny, w chwili osiągnięcia ustalonej daty ważności (tzw. trwałe cookie);
 4. wartość, czyli informacje zawarte w pliku cookie, jakie wykorzystywane są przez stronę www do prowadzenia rejestru poprzednich wizyt.

Pliki cookie zawierają podstawowe informacje na temat użytkowników (takie jak identyfikatory), a także różnego typu dane umożliwiające optymalizację i prawidłowe prezentowanie treści zawartych na stronach internetowych. Informacje przechowywane w plikach cookie wykorzystywane są do celów takich jak:

 1. rozpoznawanie użytkowników, którzy logują się na chronionych stronach internetowych, a tym samym zyskują możliwość użytkowania wielu stron internetowych, bez potrzeby podawania nazwy i hasła użytkownika przy każdej stronie;
 2. stworzenie rejestru preferencji użytkowników, czyli formatu przeglądania oraz przeglądanych zawartości, bez konieczności ustawiania indywidualnych preferencji przy każdej wizycie na danej stronie www;
 3. przygotowanie rejestru stron, jakie odwiedzają użytkownicy – na tej podstawie pozyskiwane są dane, które ułatwiają wprowadzanie usprawnień w treściach widocznych na stronach, a także w sposobie nawigacji strony.

Wszyscy użytkownicy serwisów Firmy mogą w każdym, dowolnym momencie wstrzymać przesyłanie danych do naszych serwisów. W tym celu należy wykasować pliki cookie, jakie zostały zapisane przez nasz serwis na ich urządzeniach końcowych. Wykasowanie plików cookie należy wykonać poprzez wprowadzenie zmian w aktualnych ustawieniach użytkowanej przeglądarki internetowej.

Więcej informacji na temat plików cookie i zmian ustawień odnaleźć można przy poszczególnych przeglądarkach, a w tym: Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge, Internet Explorer.

Każdy użytkownik ma prawo do odmowy zapisywania oraz odczytywania plików cookie na użytkowanych przez niego urządzeniach, takich jak komputer czy telefon. W tym celu należy wybrać odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej, bądź też nie wyrażać zgody na zapytanie przesyłane przez aplikację związaną z danym serwisem internetowym.

W przypadku skonfigurowania przeglądarki w taki sposób, aby zablokować instalację plików cookie dla wszystkich lub wybranych przez użytkownika stron internetowych, niektóre funkcjonalności mogą zostać utracone, a tym samym użytkowanie strony internetowej w pełnym jej zakresie będzie uniemożliwione.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2022.1648 t.j. z dnia 2022.08.05), a także RODO, jako formę potwierdzenia zgody na wykorzystywanie plików cookie uznaje się taką konfigurację przeglądarki internetowej, która umożliwia instalację plików cookie na urządzeniach użytkownika.Więcej informacji dotyczących plików cookie można odnaleźć na stronach: (http://www.allaboutcookie.org/manage-cookie/) oraz (http://wszystkoociasteczkach.pl/).